Условия за Ползване

Условия за ползване
Главна информация
Добре дошли на страницата ни с политиката за поверителност! Когато използвате нашите услуги в магазина, ни се доверявате с вашата информация. Тази Политика за поверителност има за цел да ви помогне да разберете какви данни събираме, защо ги събираме и какво правим с тях. Когато споделяте информация с нас, можем да направим нашите услуги още по-добри за вас. Например, можем да ви покажем по-подходящи резултати от търсенето и реклами, да ви помогнем да се свържете с хора или да улесним споделянето с други хора. Докато използвате услугите ни, искаме да сте наясно как използваме информация и начините, по които можете да защитите поверителността си. Това е важно; надяваме се, че ще ви отнеме време да го прочетете внимателно. Не забравяйте, че можете да намерите контроли за управление на вашата информация и защита на вашата поверителност и сигурност. Опитахме се да го поддържаме възможно най-просто.

Право на достъп, коригиране и изтриване на данни и възражение срещу обработката на данни
Нашите клиенти имат право на достъп, коригиране и изтриване на лични данни, свързани с тях, и да възразят срещу обработването на такива данни, като отправят писмено искане, по всяко време. Компанията полага всички усилия да въведе подходящи предпазни мерки за защита на сигурността и неприкосновеността на личните данни и да предотврати промяната, повреждането, унищожаването или достъпа до тях от неоторизирани трети страни. Компанията обаче не контролира всеки риск, свързан с използването на Интернет, и затова предупреждава потребителите на Сайта за потенциалните рискове, свързани с функционирането и използването на Интернет. Сайтът може да включва връзки към други уеб сайтове или други източници в Интернет. Тъй като Дружеството не може да контролира тези уебсайтове и външни източници, Компанията не може да носи отговорност за предоставянето или показването на тези уебсайтове и външни източници и не може да носи отговорност за съдържанието, рекламата, продуктите, услугите или други материали достъпна на или от тези уебсайтове или външни източници.

Управление на личните данни
Можете да преглеждате или редактирате личните си данни онлайн за много от нашите услуги. Можете също така да направите избор за нашето събиране и използване на вашите данни. Как можете да получите достъп или да контролирате личните си данни ще зависи от това кои услуги използвате. Можете да изберете дали искате да получавате промоционални комуникации от нашия магазин по имейл, SMS, физическа поща и телефон. Ако получите промоционални имейл или SMS съобщения от нас и искате да се откажете, можете да го направите, като следвате указанията в това съобщение. Можете също така да направите избор за получаване на промоционален имейл, телефонни обаждания и пощенска поща, като посетите и влезете в Мениджър на промоционалните комуникации на компанията, който ви позволява да актуализирате информацията за контакт, да управлявате предпочитанията за контакти, да се откажете от абонаментите за имейл и да изберете дали да споделете вашата информация за контакт с нашите партньори. Този избор не се прилага за задължителни комуникационни услуги, които са част от определени услуги в магазина.

Информация, която събираме
Нашият магазин събира данни, за да работи ефективно и да ви предостави най-доброто преживяване с нашите услуги. Предоставяте част от тези данни директно, например когато създавате личен акаунт. Ние получаваме част от него, като записваме как взаимодействате с нашите услуги, например, използвайки технологии като бисквитки и получавайки отчети за грешки или данни за използване от софтуер, работещ на вашето устройство. Ние също така получаваме данни от трети страни (включително други компании). Например, ние допълваме данните, които събираме, купувайки демографски данни от други компании. Ние също така използваме услуги от други компании, за да ни помогне да определим местоположение въз основа на вашия IP адрес, за да персонализираме определени услуги към вашето местоположение. Данните, които събираме, зависят от услугите и функциите, които използвате.

Как използваме вашата информация
Нашият магазин използва данните, които събираме за три основни цели: да оперира нашия бизнес и да предоставя (включително подобряване и персонализиране) на услугите, които предлагаме, да изпраща комуникации, включително промоционални комуникации, и да показва реклама. Изпълнявайки тези цели, ние комбинираме данните, които събираме чрез различните услуги на магазина, които използвате, за да ви дадем по-безпроблемно, последователно и персонализирано изживяване. Въпреки това, за да подобрим поверителността, ние сме изградили технологични и процедурни предпазни мерки, предназначени да предотвратяват определени комбинации от данни. Например, ние съхраняваме данни, които събираме от вас, когато не са удостоверени (не сте влезли) отделно от всяка информация за акаунта, която ви идентифицира директно, като вашето име, имейл адрес или телефонен номер.

Споделяне на вашата информация
Ние споделяме вашите лични данни с вашето съгласие или при необходимост за завършване на всяка транзакция или предоставяне на услуга, която сте поискали или оторизирали. Например, споделяме вашето съдържание с трети страни, когато ни кажете да го направим. Когато предоставите данни за плащане, за да извършите покупка, ние ще споделяме данни за плащания с банки и други образувания, които обработват платежни транзакции или предоставят други финансови услуги, както и за предотвратяване на измами и намаляване на кредитния риск. В допълнение, ние споделяме лични данни между нашите контролирани филиали и дъщерни дружества. Ние също така споделяме лични данни с доставчици или агенти, които работят от наше име за целите, описани в настоящото изявление. Например компаниите, които сме наели да предоставят поддръжка на клиенти или да подпомагат защитата и осигуряването на нашите системи и услуги, може да се нуждаят от достъп до лични данни, за да осигурят тези функции. В такива случаи тези компании трябва да спазват нашите изисквания за поверителност и сигурност на данните и нямат право да използват лични данни, които получават от нас, за други цели. Можем също да разкрием лични данни като част от корпоративна транзакция, като например сливане или продажба на активи.

Ограничение на отговорността
Не носим отговорност за непредоставяне на достъп до магазина, както и за необработването или ненавременното обработване на заявките за покупка, при настъпване на обстоятелства извън нашия контрол – случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет.
Не гарантира, че достъпът до магазина ще бъде непрекъсваем, навременен, сигурен и свободен от грешки, доколкото това е извън възможностите, контрола и волята ни.
Не носим отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством него.
Не носи отговорност, ако даден метод плащане, включващ трета страна – доставчик на платежни услуги, не е наличен или по друг начин не функционира поради причини, които не могат да бъдат вменени във в наша вина.
не носи отговорност за неизпълнение на поръчка в случаите, когато Потребителят е посочил неверни, непълни и/или неточни лични данни, включително, когато е посочил непълен, неточен или фиктивен адрес или телефон.
Доставяме поръчаните от вас стоки и услуги на посочения от Вас адрес или по предварително обявен начин на достъп и не носи отговорност в случай, че посочените от вас данни са неверни или заблуждаващи.

Защита на интелектуалната собственост и търговската марка
Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси, разположени на уебсайта ни (включително наличните бази данни), са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права, принадлежат на нас или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на нас, и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.
При копиране или възпроизвеждане на информация вън от допустимото, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху нашите ресурси, ние има правото да претендира обезщетение и за претърпените преки и косвени вреди в пълен размер.
Освен в случаите, когато е изрично уговорено, Потребителят не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на нашия уебсайт.
Ние се задължава да полага дължимата грижа да осигури възможност на Потребителя за нормален достъп до предоставяните услуги.
Запазваме си правото да преустановим достъпа до предоставените услуги. Имаме право, но не и задължение, по своя преценка да изтриваме информационни ресурси и материали, публикувани в сайта ни.

Условия за ценообразуване и плащане
В случаите, когато Купувачът е платил авансово стоките или услуги или част от тях и по негова вина не са спазени сроковете на окончателно плащане и/или не е спазено друго условие по сделката с повече от 30 (тридесет) календарни дни, то Продавачът може да счита извършеното авансово плащане като задатък или да промени цените като уведоми за това писмено Купувача. В случай, че Продавачът приеме подобни промени, то той е в правото си да променя единичните цени, съобразно методиките му на ценообразуване.
В случай, че не е уговорено изрично друго, плащането на стоките следва да бъде извършено авансово. В случай на неплащане или некоректно плащане от страна на Купувача, ние си запазва правото да откаже доставката или да начислява лихви и да потърси защита от Закона.
Ако клиентът не приеме стоките и/или услугите, предоставени му в съответствие със заявеното от него, на уговореното място и в уговорения момент,продавачът може или да изиска изпълнение с определяне на срок за приемане или да се оттегли от договора, като клиентът дължи направените до този момент разходи по доставката. При определянето специални изпълнения на предлаганите от нас стоки или услуги следва да се има предвид, че вече изработеното не може да се използва за други цели и се дължи неговото заплащане.
Плащанията се извършват в съответствие с обявените цени и договорените условия. Ако в потвърждението на поръчката не е договорено друго, цената на стоките и/или услугите се заплаща след получаване на потвърждение на тяхната поръчка и преди тяхното предаване, изпращане или активиране.
Продавачът има право да изготвя частични сметки, доколкото доставките могат да се извършват на части.
Клиентът няма право да задържа плащания поради гаранционни искове или други, непризнати от продавача насрещни претенции, от какъвто и да било характер. Извършено по този ред прихващане е изключено.
Ако клиентът е изпаднал в забава с дължимото плащане продавачът може да отсрочи изпълнението на своите задължения до извършване на просрочените плащания и/или да изиска незабавното плащане на цялата покупна цена, или да се оттегли от договора.
В случаите по раздел VІІI, т. 8.1. от тези Общи търговски условия всяко неизпълнено от Купувача задължение за плащане с настъпил падеж, става незабавно ликвидно и изискуемо и Купувачът дължи цялата сума – главница, лихви и съответните неустойки, без допълнителна покана.

Прекратяване на Индивидуалния договор за доставка на стоки:
Независимо от останалите права (на изпълнение и/или обезщетение) по настоящите Общи търговскиусловия и/или Индивидуалния договор за доставка на стоки и/или Приложенията към него, Продавачът има право незабавно да прекрати изцяло или частично Индивидуалния договор за доставка на стоки или да спре изпълнението му, в случай че:
Купувачът е в забава на плащането на свои задължения и/или поиска отсрочване на плащанията и/или с действията си уврежда и/или намалява имуществото си.
Купувачът действа в противоречие с уговореното в тези Общи търговски условия и/или Индивидуалния договор за доставка на стоки и/или Приложенията към него.
В случай на форсмажор.
Продавачът може да прекрати действието на Индивидуалния договор за доставка на стоки като отправи предизвестие до Купувача.
Всяко неизпълнено от Купувача задължение за плащане с настъпил падеж, става незабавно ликвидно и изискуемо и Купувачът дължи цялата сума – главница, лихви и съответните неустойки, без допълнителна покана ако няма предварително искане за прекратяване на предоставянето на продук или услуга.
Купувачът има право да поиска прекратяване на Индивидуалния договор за доставка на стоки:
С писмено предизвестие и при условие, че всички активни заявки по Индивидуалния договор за доставка на стоки и евентуалните Анекси към него са изпълнени и платени.
При наличие на взаимно съгласие изразено в писмена форма.
Независимо от причините, довели до прекратяване на договора, Продавачът има право да получи в деня на прекратяване на съответния Индивидуален договор за доставка на стоки, плащане за всички заявени от Купувача стоки. В случай че, Купувачът не изпълни задълженията си по предходното изречение, то Купувачът дължи неустойката, която се начислява автоматично.

Условия за доставка, връщане и анулиране
Срокът за доставката на заявените с поръчка стоки, за които е получено плащане, до посочения от потребителя адрес, е до 24 часа за електронни услуги (при липса на непредвидени обстоятелства) или според предварително обявеното време за доставка, след получаване на потвърждение на поръчката, като срокът може да бъде удължен при официални празници и/или почивни дни, със срока на неработните дни. Във всички случаи е възможно забавяне в посочените срокове за доставка, за което потребителят следва да бъде своевременно уведомен от наша страна. Доставката на стока, която към момента на поръчката не е налична, за която е получено плащане (с изключение на случаите, при които е избран начин на плащане „С наложен платеж“), до посочения от потребителя адрес, е от 24 часа до 14 работни дни, след получаване на потвърждение на поръчката, като срокът може да бъде удължен при официални празници и/или почивни дни, със срока на неработните дни. Във всички случаи е възможно забавяне в посочените срокове за доставка, за което потребителят следва да бъде своевременно уведомен от наша страна.
В случай, че потребителят се откаже от договора, ще възстановим всички плащания, които е получило, включително разходите за доставка (с изключение на разходите за връщане, които са за сметка на потребителя или допълнителни разходи, свързани с избран от потребителя начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от нас), без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни считано от датата, на която потребителят ни е информирал за неговото решение за отказ от договора.
При отказ от договор или анулиране на искане за услуга или достъп до нашия сайт с периодиечен характер, ще възстановим всички плащания за периода на отказ като от сумата ще приспаднем сумите, покриващи дължимото за употребения и невъзвратим срок на използване и сумите дължими по такси към трети лица, банкови институции и институции отговорни за обработката на плащането от наша страна за връщане на плащането.